Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek a Hilltop Logisztikai Kft. (a továbbiakban Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

Az Általános Szerződési Feltételek a weboldalon elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el. Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a weboldal használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Eladó

Név: Hilltop Logisztikai Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Nádor utca 81.
Telefon: 06-1-4120477
Fax:06-1-4121268
Mail: hilltoplog@hilltoplog.hu
Web: www.hilltoplog.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-695833
Adószám: 12631368-2-41
EU-adószám: HU1231368

A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

1. Regisztráció

A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, de a Vevő az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát a weboldalon. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljes körűen ki kell tölteni. A weboldal kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése szintén nem kötött regisztrációhoz.

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók.

2. Bejelentkezés

A weboldalon regisztrált felhasználói vásárlás előtt felhasználói nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a weboldalra. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

3. Vásárlás

A vásárlás lépései:

– a megrendelni kívánt szolgáltatások kijelölése,

– fizetési mód kiválasztása,

– szállítási és számlázási adatok megadása,

– megrendelés ellenőrzése,

– Általános Szerződési Feltételek elfogadása,

– megrendelés végleges elküldése.

– megrendelés visszaigazolása az elektronikus levélben Vevőnek küldött linkre kattintva (csak regisztráció nélkül történő vásárlás esetén).

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Eladó a megrendelhető szolgáltatások körét és darabszámát korlátozhatja.

Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

Szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök

Eladó a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít Vevő részére. Ennek megfelelően Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja Vevő részére, ahol Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor.

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett ár. A weboldalon feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Amennyiben a szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket nem tartalmazzák.

Eladó fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

Eladó a már megrendelt szolgáltatások vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a weboldalon feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól, amely megtekinthető Eladó székhelyén. Ebben az esetben Vevő elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet Eladóval szemben.

A weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különös tekintettel a fuvardíjra, szállítási költségre, postaköltségre, a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakra. A járulékos költségek Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek és szolgáltatásoknak a járulékos költségekkel növelt vételára.

A weboldalon megvásárolható szolgáltatásokat Eladó közvetített szolgáltatásként is nyújthatja.

A termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos költségeket, különösen a fuvardíjat, szállítási költséget és postaköltséget Eladó közvetített szolgáltatásként a kosár tartalma végén, a megrendelt tételektől elkülönítve egy összegben jeleníti meg és ennek megfelelően számlázza.

Fizetés

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

1. Átutalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

2. Bankkártya

Eladó internetes áruháza részére a Sixpay biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Vevőt nem átirányítjuk a Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint, az Eladó weboldalán történik. Az internetes áruház a Vevő kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra van szükség:

– Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám)

– Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)

– Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2) Amennyiben Vevő kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.

A weboldalon az alábbi kártyatípusokkal lehet fizetni:

– Visa (dombornyomott)

– MasterCard (dombornyomott)

– American Express (dombornyomott)

– Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően – ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben Vevő kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Vevő fizethet az internetes áruházban Electron kártyájával. Pontos információt Vevő a kártyáját kibocsátó banktól kaphat. Az OTP Bank által kibocsátott kártyák elfogadhatók.

– Maestro (nem dombornyomott) Kizárólag az OTP Bank Rt. által kibocsátott, 675761 kezdőszámú kártyák. Amennyiben Vevő kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort kell először beírni, és ezt követően a kártyán szereplő 10 jegyű számot.

A bankkártyával történő fizetés teszt tranzakcióval kipróbálható. A teszt tranzakció alapján Vevő számlája nem kerül megterhelésre.

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

Eladó a fizetés lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

A vételár kifizetésével kapcsolatban Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

1. Átutalás: Eladó nem számít fel díjat.

2. Bankkártya: Eladó nem számít fel díjat.

Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A Vevő az elállási jogát

– szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Eladó és Vevő eltérő megállapodása hiányában Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot

– szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt Eladó a teljesítést a Vevő beleegyezésével megkezdte,

– olyan szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem irányítható ingadozásától függ,

Egyéb tájékoztatás

A szolgáltatások weboldalon történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli.

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Hilltop Logisztikai Kft.
Levelezési cím: 1046 Budapest, Nádor utca 81.
Fax: 06-1-4121268
Mail: hilltoplog@hilltoplog.hu

A kiegészítő szolgáltatásokról szóló tájékoztatás a weboldalon adott szolgáltatásról szóló oldalán megtalálható. Ennek hiányában az szolgáltatáshoz kiegészítő szolgáltatás nem kapcsolódik.

Jótállás, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Eladó elérhetővé teszi az adott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésére álló információt.

Eladó a felkínált szolgáltatások által elérhetővé tett információkért, de nem kizárólag az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a kiszolgálás módját, a közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a weboldalon kínált szolgáltatások minőségét – semmilyen felelősséget nem vállal.

A szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Vevő tudomásul veszi, hogy a weboldalon megvásárolt szolgáltatások rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a szolgáltatás azon gyártója, illetve forgalmazója vállalja a felelősséget, amely gyártó, illetve forgalmazó a szolgáltatást az Eladó számára értékesítette, vagy más módon az Eladó által üzemeltetett weboldalon megvételre kínálta. Eladó kizárólag abban az esetben teljesít jótállási és szavatossági kötelezettségeket, a szolgáltatást Eladó közvetlenül nyújtja.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket kizárólag továbbítja az adott szolgáltatás nyújtójának, illetve forgalmazójának. Eladó részére beküldött panasz nem jelenti, és nem helyettesíti a szolgáltatás nyújtójának, és azzal szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását és jogszabály szerinti hatályosulását.

Adatvédelem

Eladó a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő felhatalmazza Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

Szerzői jog

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a weboldalon megvásárolható szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a weboldalon történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás Eladó, illetve a szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

Eladó felelőssége

Eladó nem vállal felelősséget a weboldalának, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a weboldal használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

Eladó nem vállal felelősséget a weboldal adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

A weboldalon található képek minták, az eltérésekért Eladó felelősséget nem vállal.

Eladó fenntartja magának a jogot a weboldal részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Eladó nem vállal felelősséget a weboldal honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a weboldalra való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó számlájának lejárati határidejét követő időpontban Eladónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Vevő részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (szolgáltatásokra) vonatkozóan. Vevő köteles Eladó jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Eladó részére. Vevő kijelenti, hogy Eladó tulajdonjog igényét nem vitatja.

Közvetített megrendelések

Vevő elfogadja, hogy egyes – a weboldalon ennek megfelelően feltüntetett – szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket nem Eladó teljesíti, hanem az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket harmadik személyek felé közvetíti, a megrendelés elfogadása és Vevő erről történő értesítése a harmadik személy feladata.

Ezekben az esetekben a szerződés nem Vevő és Eladó között, hanem Vevő és a megadott harmadik személy között jön létre. A szolgáltatásokkal, továbbá a pénzügyi elszámolással kapcsolatos kötelezettségek kizárólag a harmadik személyt terhelik, Eladó ezeknek a kötelezettségek harmadik személy által történő teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a közvetített megrendelések esetében a weboldal egyes funkcióit korlátozza vagy felfüggessze, különös tekintettel a fizetési, szállítási és átvételi módokra.

Egyéb

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

– A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.